ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο διάγγελμα Μητσοτάκη την Τετάρτη για τουρισμό και εργασία

0
Óõìðïëßôåò ìïõ, Óáò áðåõèýíïìáé êáé ðÜëé -ãéá äåýôåñç öïñÜ óå ëßãåò çìÝñåò- ìå èÝìá ôçí áðåéëÞ ôïõ êïñïíïúïý. Ãéáôß êáèþò ç ðáíäçìßá óõíå÷ßæåé íá åîáðëþíåôáé ðñïîåíåß ÷éëéÜäåò èáíÜôïõò óå ðïëëÝò ÷þñåò. ÁëëÜ êáé ôéò ðñþôåò óïâáñÝò áðþëåéåò óôçí ðáôñßäá ìáò. Óå ôÝôïéåò óôéãìÝò ëïéðüí -ðïõ ï ÷ñüíïò ìïéÜæåé íá ìçí ÷ùñÜåé ôá ãåãïíüôá- åðéëÝãù íá åðéêïéíùíïýìå ðéï óõ÷íÜ. Êáé íá óáò åíçìåñþíù ðñïóùðéêÜ ãéá ôá íÝá äåäïìÝíá, ôéò áðïöÜóåéò ðïõ ðáßñíïõìå êáé ôá ó÷Ýäéá ðïõ ÷áñÜóóïõìå. Ìéëþíôáò ðÜíôïôå ôç ãëþóóá ôçò áëÞèåéáò êáé ìå óôáèåñü ïäçãü ôéò óõìâïõëÝò ôùí åéäéêþí. Åßìáóôå óå ðüëåìï. Ìå Ýíáí å÷èñü ðïõ åßíáé áüñáôïò áëëÜ äåí åßíáé áíßêçôïò. Ãéáôß áí ðåôý÷ïõìå íá ðåñéïñßóïõìå ôç äéáóðïñÜ ôçò ìåôÜäïóçò, èá äþóïõìå ÷ñüíï óôï óýóôçìá õãåßáò íá áíôéìåôùðßóåé ôá åðåßãïíôá ðåñéóôáôéêÜ. Ç ðñþôç ìáò ðñïôåñáéüôçôá åßíáé ìßá êáé áäéáðñáãìÜôåõôç: Íá óþóïõìå æùÝò. Ðñþôç ìáò öñïíôßäá åßíáé ï Üíèñùðïò êáé ç äçìüóéá õãåßá. Ãéá áõôü êáé åðéâÜëáìå, ðïëý íùñßôåñá áðü Üëëåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò, ìÝôñá ðñùôïöáíÞ ãéá êáéñü åéñÞíçò. Êáé óõíå÷ßæïõìå óå áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç. Áðü áýñéï èá ìåßíïõí êëåéóôÜ ôá åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá, ðëçí åêåßíùí ìå ðñïúüíôá Þ õðçñåóßåò ðñþôçò áíÜãêçò. Ôï Äçìüóéï Ý÷åé Þäç áíáäéáôÜîåé ôéò äõíÜìåéò ôïõ, õéïèåôþíôáò íÝåò ôå÷íïëïãéêÝò åöáñìïãÝò ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç, ãéá íá ðñïóôáôåýóåé ôéò åõÜëùôåò ïìÜäåò ôïõ ðëçèõóìïý. Ôï ßäéï êÜíïõí êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò, ÷Üñç óôï çëåêôñïíéêü åìðüñéï. Ôñåéò Þôáí åîáñ÷Þò ïé óôü÷ïé ìáò, êé áõôïß ðáñáìÝíïõí, êáèþò ï ðüëåìïò óõíå÷ßæåôáé: O ðåñéïñéóìüò ôçò äéÜäïóçò ôïõ éïý. Ç åíßó÷õóç ôïõ óõóôÞìáôïò õãåßáò. Êáé ç óôÞñéîç ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôùí åñãáæïìÝíùí. Îåêéíþ áðü ôï ôåëåõôáßï. Ìüëéò ÷èåò áðïöáóßóôçêå óôï Eurogroup üôé ãéá åöÝôïò äåí õößóôáôáé ï óôü÷ïò ôïõ ðëåïíÜóìáôïò ãéá ôï 3,5%. ¼ëåò ïé äáðÜíåò ãéá ôçí õãåéïíïìéêÞ áëëÜ êáé ôçí ìåôáíáóôåõôéêÞ êñßóç äåí èá õðïëïãßæïíôáé óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2020. ¼ðùò êáé ïé Ýêôáêôåò äáðÜíåò ôïõ êïéíùíéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôïõò Üíåñãïõò, ôïõò ïéêïíïìéêÜ áäýíáìïõò êáé ôéò ðñïíïéáêÝò äïìÝò. Èá ìðïñïýìå, åð

Το απόγευμα της Τετάρτης θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το σχέδιο της κυβέρνησης για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς οι οποίοι θα εξειδικεύσουν τα μέτρα.

Σύμφωνα με όσα έχει ήδη πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «δεδομένης της σημασίας του τουρισμού και της εστίασης για την οικονομία της χώρας, ιδίως κατά το β’ εξάμηνο της χρονιάς, το σχέδιό μας θα καλύπτει όλο το τρίπτυχο: εργασία, φορολογία, ρευστότητα. Για να στηρίξουμε την απασχόληση και το εισόδημα, όσο μπορούμε. Φέτος λοιπόν, στον τομέα του τουρισμού, ξεκινάμε από το μηδέν. Ό,τι κερδίσουμε θα είναι επιτυχία. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από μια πολύ μικρότερη τουριστική πίτα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι το σχέδιο για τον τουρισμό θα αφορά στη στήριξη της εργασίας, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τη ρευστότητα. «Θα είναι συνολικό πακέτο που θα εκτείνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα, για να νιώσουν ασφαλείς οι επιχειρηματίες», τόνισε.
Όσον αφορά στους υπαλλήλους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε σαφές ότι θα καλύπτει και τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, αλλά και τους εποχιακούς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με τη στήριξη εισφορών και μισθολογικού κόστους.
«Οι άνθρωποι που θα ανοίξουν στα νησιά, φοβούνται ότι θα μπουν μέσα, αλλά θα δουν με το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε ότι δε θα μπουν μέσα», εκτίμησε ο Στέλιος Πέτσας.

Το μόνο που πρέπει να θεωρείται «κλειδωμένο» είναι η μείωση του ΦΠΑ σε όλη την εστίαση από το 24% στο 13%, και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι καφές, αναψυκτικά και λοιπά ροφήματα θα έχουν πολύ μικρότερη επιβάρυνση.

Θετική εισήγηση υπάρχει για μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% στις μεταφορές, κάτι που θα ενισχύσει τις ροές επισκεπτών κυρίως στα νησιά, που προσδοκούν ότι θα μπορέσουν να καλύψουν έστω μέρος των απωλειών, από τα μέσα Ιουλίου και μετά.
Η απόφαση θα ληφθεί από τον Πρωθυπουργό, συνυπολογίζοντας όλα τα δεδομένα, δηλαδή το συνολικό «πακέτο» όπου αθροίζονται οι κρατικές εγγυήσεις για φτηνά δάνεια στις επιχειρήσεις των δύο κλάδων και η μείωση του μισθολογικού κόστους με την αξιοποίηση των κονδυλίων του SURE για περίπου 1 εκατομμύριο μισθωτούς στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Ο καιρός σήμερα στην Κορινθία

Previous article

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ T.1694

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *