ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Διάγγελμα Μητσοτάκη, μετά τους 7 νεκρούς σε λίγες ώρες

0
Óõìðïëßôåò ìïõ, Óáò áðåõèýíïìáé êáé ðÜëé -ãéá äåýôåñç öïñÜ óå ëßãåò çìÝñåò- ìå èÝìá ôçí áðåéëÞ ôïõ êïñïíïúïý. Ãéáôß êáèþò ç ðáíäçìßá óõíå÷ßæåé íá åîáðëþíåôáé ðñïîåíåß ÷éëéÜäåò èáíÜôïõò óå ðïëëÝò ÷þñåò. ÁëëÜ êáé ôéò ðñþôåò óïâáñÝò áðþëåéåò óôçí ðáôñßäá ìáò. Óå ôÝôïéåò óôéãìÝò ëïéðüí -ðïõ ï ÷ñüíïò ìïéÜæåé íá ìçí ÷ùñÜåé ôá ãåãïíüôá- åðéëÝãù íá åðéêïéíùíïýìå ðéï óõ÷íÜ. Êáé íá óáò åíçìåñþíù ðñïóùðéêÜ ãéá ôá íÝá äåäïìÝíá, ôéò áðïöÜóåéò ðïõ ðáßñíïõìå êáé ôá ó÷Ýäéá ðïõ ÷áñÜóóïõìå. Ìéëþíôáò ðÜíôïôå ôç ãëþóóá ôçò áëÞèåéáò êáé ìå óôáèåñü ïäçãü ôéò óõìâïõëÝò ôùí åéäéêþí. Åßìáóôå óå ðüëåìï. Ìå Ýíáí å÷èñü ðïõ åßíáé áüñáôïò áëëÜ äåí åßíáé áíßêçôïò. Ãéáôß áí ðåôý÷ïõìå íá ðåñéïñßóïõìå ôç äéáóðïñÜ ôçò ìåôÜäïóçò, èá äþóïõìå ÷ñüíï óôï óýóôçìá õãåßáò íá áíôéìåôùðßóåé ôá åðåßãïíôá ðåñéóôáôéêÜ. Ç ðñþôç ìáò ðñïôåñáéüôçôá åßíáé ìßá êáé áäéáðñáãìÜôåõôç: Íá óþóïõìå æùÝò. Ðñþôç ìáò öñïíôßäá åßíáé ï Üíèñùðïò êáé ç äçìüóéá õãåßá. Ãéá áõôü êáé åðéâÜëáìå, ðïëý íùñßôåñá áðü Üëëåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò, ìÝôñá ðñùôïöáíÞ ãéá êáéñü åéñÞíçò. Êáé óõíå÷ßæïõìå óå áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç. Áðü áýñéï èá ìåßíïõí êëåéóôÜ ôá åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá, ðëçí åêåßíùí ìå ðñïúüíôá Þ õðçñåóßåò ðñþôçò áíÜãêçò. Ôï Äçìüóéï Ý÷åé Þäç áíáäéáôÜîåé ôéò äõíÜìåéò ôïõ, õéïèåôþíôáò íÝåò ôå÷íïëïãéêÝò åöáñìïãÝò ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç, ãéá íá ðñïóôáôåýóåé ôéò åõÜëùôåò ïìÜäåò ôïõ ðëçèõóìïý. Ôï ßäéï êÜíïõí êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò, ÷Üñç óôï çëåêôñïíéêü åìðüñéï. Ôñåéò Þôáí åîáñ÷Þò ïé óôü÷ïé ìáò, êé áõôïß ðáñáìÝíïõí, êáèþò ï ðüëåìïò óõíå÷ßæåôáé: O ðåñéïñéóìüò ôçò äéÜäïóçò ôïõ éïý. Ç åíßó÷õóç ôïõ óõóôÞìáôïò õãåßáò. Êáé ç óôÞñéîç ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôùí åñãáæïìÝíùí. Îåêéíþ áðü ôï ôåëåõôáßï. Ìüëéò ÷èåò áðïöáóßóôçêå óôï Eurogroup üôé ãéá åöÝôïò äåí õößóôáôáé ï óôü÷ïò ôïõ ðëåïíÜóìáôïò ãéá ôï 3,5%. ¼ëåò ïé äáðÜíåò ãéá ôçí õãåéïíïìéêÞ áëëÜ êáé ôçí ìåôáíáóôåõôéêÞ êñßóç äåí èá õðïëïãßæïíôáé óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2020. ¼ðùò êáé ïé Ýêôáêôåò äáðÜíåò ôïõ êïéíùíéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôïõò Üíåñãïõò, ôïõò ïéêïíïìéêÜ áäýíáìïõò êáé ôéò ðñïíïéáêÝò äïìÝò. Èá ìðïñïýìå, åð

Δύο ακόμα νεκροί ανακοινώθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε επτά από χτες το απόγευμα. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό διασωληνομένων και την σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων σε πάνω απο 300 αναγκάζει τον πρωθυπουργό να βγει και πάλι μπροστά, με διάγγελμα σήμερα το απόγευμα.

Οπως είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Στέλιος Πέτσας, ο πρωθυπουργός δεν θα ανακοινώσει νέο lockdown, αλλά θα περιγράψει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα και θα υπογραμμίσει τι πρέπει να γίνει για να μην εφαρμοστούν αυστηρότερα μέτρα.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων που ισχύουν και υπογράμμισε ότι είναι μείζονος σημασίας η χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται διαρκώς οι θάνατοι από τον κορωνοϊό στην Ελλάδα, καθώς επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες. Για τους πέντε είχαμε ήδη κάνει αναφορά, ενώ δύο νέα κρούσματα προέκυψαν τις τελευταίες ώρες.

Ένας ακόμη άνδρας 63 ετών με υποκείμενα νοσήματα, έφυγε από τη ζωή στις 9:30 το πρωί στο νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ τελευταίο θύμα είναι ένας 68χρονος με υποκείμενα νοσήματα που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ.


Φιλαρμονική Λουτρακίου, Open Day! (27/9 Λουτράκι)

Previous article

ΠΙΝΑΚΑΣ: Η εξέλιξη κρουσμάτων, νεκρών και διασωληνομένων από την αρχή της πανδημίας

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *