ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πανελλήνιες εξετάσεις 2021: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα

0
ÌáèçôÝò óõììåôÝ÷ïõí óôéò ÐáíåëëáäéêÝò ÅîåôÜóåéò óôï 46ï Ãåíéêü Ëýêåéï ÁèÞíáò, ÐáñáóêåõÞ 7 Éïõíßïõ 2019. Ìå ôï ìÜèçìá ôçò ÍÝáò ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò, ùò åßèéóôáé, áíïßãåé óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ç áõëáßá ôùí Ðáíåëëáäéêþí ÅîåôÜóåùí 2019 ãéá ôïõò õðïøçößïõò ôùí ãåíéêþí ëõêåßùí (ÃÅË) ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÂëÜ÷ïò

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2021, όπως αυτό καθορίστηκε με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Υπουργού Νίκης Κεραμέως. 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ. 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Ιταλία: Κινητή γέφυρα κατέρρευσε – Σοκάρουν οι εικόνες

Previous article

Ημέρα του Νοσηλευτή: Η ραχοκοκαλιά του συστήματος Υγείας «γιορτάζει»… η απαξίωση παραμένει

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *